Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ćwiczenia projektowe ułożone są w taki sposób, że studenci realizują na nich procedurę sporządzania miejscowego planu.
Na ćwiczeniach realizowane jest kolejno:
I. Opracowanie analiz zewnętrznych i wewnętrznych.
II. Projekt koncepcji zagospodarowania wybranego obszaru opracowania z wizualizacjami i makietą .
III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
1. Przygotowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu wraz z załącznikiem graficznym,
2. Przygotowanie ogłoszenia w "lokalnej gazecie" i obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu z podaniem terminu składania wniosków,
3. Przygotowanie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu z wykazem instytucji,
4. Przygotowanie wniosków,
5. Sporządzenie koncepcji urbanistycznej terenu opracowania.na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej oraz analiz zewnętrznych i wewnętrznych Na podstawie zatwierdzonej koncepcji sporządzenie projektu miejscowego planu (części graficznej i uchwały wraz z pozostałymi 3 załącznikami). Rozpatrzenie wniosków.
6. Przygotowanie wystąpienia o opinie i uzgodnienia, z przedstawieniem przykładów.
7. Przygotowanie ogłoszenia w "lokalnej gazecie" i obwieszczenia o wyłożeniu projektu miejscowego planu do publicznego wglądu,</span> 
8. Prezentacja projektu miejscowego planu przed całą grupą, w powiązaniu z dyskusją nad przyjętymi rozwiązaniami i poprawnością zapisów miejscowego planu. Sporządzenie protokołu z dyskusji. 
9. Przygotowanie przykładowych uwag do projektu miejscowego planu i ich rozpatrzenie.
10. Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej.

Na zaliczenie należy przygotować: inwentaryzację urbanistyczną, analizy zewnętrzne i wewnętrzne, koncepcję zagospodarowania terenu opracowania wraz z makietą, uchwałę w sprawie miejscowego planu wraz z 4 załącznikami, dokumentację formalno-prawną.
Ćwiczenia powiązane są tematycznie z wykładami.