Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ćwiczenia projektowe ułożone są w taki sposób, że studenci realizują na nich procedurę sporządzania miejscowego planu. Na ćwiczeniach realizowane jest kolejno: 
Przygotowanie 
1. Przygotowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu wraz z załącznikiem graficznym, 
2. Przygotowanie ogłoszenia w "lokalnej gazecie" i obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu z podaniem terminu składania wniosków, 
3. Przygotowanie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu z wykazem instytucji, 
4. Przygotowanie wniosków, 
5. Sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej i analiz zewnętrznych i wewnętrznych oraz koncepcji urbanistycznej terenu opracowania. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji sporządzenie projektu miejscowego planu (części graficznej i uchwały wraz z pozostałymi 3 załącznikami). Rozpatrzenie wniosków. 
6. Przygotowanie wystąpienia o opinie i uzgodnienia, z przedstawieniem przykładów. 
7. Przygotowanie ogłoszenia w "lokalnej gazecie" i obwieszczenia o wyłożeniu projektu miejscowego planu do publicznego wglądu, 
8. Prezentacja projektu miejscowego planu przed całą grupą, w powiązaniu z dyskusją nad przyjętymi rozwiązaniami i poprawnością zapisów miejscowego planu. Sporządzenie protokołu z dyskusji. 
9. Przygotowanie przykładowych uwag do projektu miejscowego planu i ich rozpatrzenie. 
10. Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej. 
11. Na zaliczenie należy przygotować: inwentaryzację urbanistyczną, analizy zewnętrzne i wewnętrzne, koncepcję zagospodarowania terenu opracowania, uchwałę w sprawie miejscowego planu wraz z 4 załącznikami, dokumentację formalno-prawną. 
Ćwiczenia powiązane są tematycznie z wykładami.